BİLİMSEL YAYINLAR

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER

1. Yıldızhan M, Balcı M, Eroğlu Ü, Asil E, Coşer Ş, Özercan AY, Köseğlu B, Güzel Ö, Asfuroğlu A, Altuğ T. An analysis of three different prostate cancer risk calculators applied prior to prostate biopsy: A Turkish cohort validation study. Andrologia 2021 Nov 27:e14329. doi: 10.1111/and.14329. PMID: 34837424

2. Yıldızhan M, Salabaş E. The use of supine PNL technique for a tubeless procedure and shorter hospital stay: A comparison of supine and prone PNL procedures in 361 cases. Arch Esp Urol. 2021 Nov;74(9):867-874. English, Spanish. PMID: 34726623.

3. Yıldızhan M, Balcı M, Asil E, Kızılkan Y, Aslan Y, Özden C, Tuncel A. Comparison of percutaneous nephrolithotomy and retrograde intrarenal surgery outcomes for kidney stones larger than 2 cm from Guy’s stone scoring system perspective. Int J Clin Pract. 2021 Oct 6:e14956. doi: 10.1111/ijcp.14956. PMID: 34614286.

4. Kizilkan Y, Eroglu U, Senel S, Yildizhan M, Balci M, Aykanat IC, Aktas BK, Bulut S, Guzel O, Gokkaya CS, Aslan Y, Ozden C, Tuncel A. Evaluation of factors associated with the detection of incidental prostate cancer after open prostatectomy for benign prostatic hyperplasia. Andrologia. 2021 Sep 29:e14261. doi: 10.1111/and.14261. PMID: 34590345.

5. Miçooğulları U, Kamacı D, Yıldızhan M, Umut Kılıç F, Çetin T, Çakıcı ÖU, Keske M, Yiğit Yalçın M, Ardıçoğlu A. Prone versus Barts “flank-free” modified supine percutaneous nephrolithotomy: a match-pair analysis. Turk J Med Sci. 2021 Jun 28;51(3):1373-1379. doi: 10.3906/sag-2011-21. PMID: 33550764; PMCID: PMC8283509.

6. Asil E, Canda AE, Atmaca AF, Gok B, Ozcan MF, Ardicoglu A, Balbay MD, Yıldızhan M. Outcomes and complications of radical cystectomy with ileal conduit urinary diversion: A comparison between open, semi-robotic and totally robotic surgery. Int J Med Robot. 2021 Jun;17(3):e2221. doi: 10.1002/rcs.2221. Epub 2021 Jan 25.

7. Yıldızhan M, Asil E. Tubeless PNL can safely be applied to selected patients in pediatric stone disease. Turk J Urol. 2021 Mar;47(2):164-169. doi: 10.5152/tud.2020.20066.

8. Yıldızhan M, Dundar M, Demirci B, Çulhacı N. The Effects of Hyaluronic Acid on Traumatic Urethral Inflammation. Urol Int. 2020;104(3-4):283-286. doi: 10.1159/000504766

9. Yıldızhan M, Koçak İ, Kırdar S, Çulhacı N. Detection of Human Papillomavirus using polymerase chain reaction methods in transitional urothelial bladder cancer. Ann Clin Anal Med 2021;12(4):353-357.

10. Yıldızhan M. Urinothorax: Really worth to fear it? Annals of Clinical Case Reports 27 Jan 2020;5, article:1972

11. Asfuroglu A, Balci M, Koseoglu B, Senel C, Ozercan AY, Aykanat IC, Yildizhan M, Guzel O, Aslan Y, Tuncel A. Male Urethral Stricture in Patients with Metabolic Syndrome. Urol Res Pract. 2023 Mar;49(2):131-137. doi: 10.5152/tud.2023.22129. PMID: 37877861; PMCID: PMC10192717.


B. ULUSAL MAKALE, DERLEME ve OLGU SUNUMLARI

1. Kılınç N, Yıldızhan M, Toprak Çelenay Ş. Prostatektomi Sonrası Üriner İnkontinansı Olan Bireylerde Semptom Şiddeti ile Fiziksel Aktivite Düzeyi, Yaşam Kalitesi ve Cinsel İşlev İlişkisi. Journal of Exercise Therapy an Rehabilitation. http://doi.org/10.15437/jetr.1277951.Ahead of print

2. Yıldızhan M, Kızılkan Y, Eroğlu Ü, Asil E, Özden C. Taş cilt mesafesinin Supin Perkütan nefrolitotomi sonuçlarına etkileri. Fırat Tıp Dergisi 2022;27(1):48-52

3. Yıldızhan M, Asil E. Functional outcome of vesicourethral anastomosis with bidirectional poliglecaprone vs. barbed polyglycaprone suture in robot-assisted radical prostatectomy. Acta Oncol Tur 2020;53(3):516-22.

4. Asil E, Yıldızhan M, Koç E, Keske M, Gök B, Canda AE, et al. Robot assisted radical prostatectomy in elderly patients older than 70 years old: Operative, oncologic and functional outcomes. Van Medical Journal. 2021;28(1):9-14.

5. Kızılkan Y, Özercan AY, Balcı M, Yıldızhan M, Asil E, Güzel Ö, Özden C, Tuncel A. Is Pathological Upgrade Predictable Prior to Robot-Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy? Acta Oncol Tur 2021; (54): 51-56. doi: 10.5505/aot.2021.13471

6. Yıldızhan M, Gemalmaz H. Evaluation of Current Status of Urine and Serum Biomarkers in the Diagnosis and Follow-up of Bladder Cancer: Review. Bulletin of Urooncology. 2019;18(4):127.

7. Yıldızhan M, Gemalmaz H, Ertek MS. Treatment Approaches for Nonmetastatic Castration-Resistant Prostate Cancer: Review. Bulletin of Urooncology.. 2015;14(2):120-7.

8. Yıldızhan M, Dundar M, Ertek MS. Intermittent Versus Continuous Androgen Deprivation in Patients with Metastatic Prostate Cancer: Review. Bulletin of Urooncology. 2015;14(2):97-101.

9. Kazan E, Akkurt A, Manav AN, Yıldızhan M, Ertek MŞ, Haluk E, et al. Lenf nodu tutulumu olan primer renal nöroendokrin tümör: Olgu sunumu ve literatür özeti. Yeni Üroloji Dergisi. 2014;9(2):68-71.

10. Yıldızhan M, Akkurt A, Erol H, Kazan E. Dev prostat hiperplazisi: Olgu sunumu. Yeni Üroloji Dergisi.2014; 9(2):58-61.

11. Kazan E, Manav AN, Yıldızhan M, Amasyalı AS, Erol H. Perkütan Nefrolitotomi Sırasında Ürotelyal Kanser Saptanması ve Nefroüreterektomi Sonrası Takibinde Perkütan Traktta Tümör Ekimi ve Lokal Rekürrens: Olgu Sunumu. The Cystoscope; 2014: 156-162.


C. KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI

1. Özayar A, Yıldızhan M. Erkek cinsel kronik hastalıkları ve cinsel yaşam. Cinsel Tıp ve Genital Estetik. Karataş O.F., Sarıkaya S., Eserdağ S. İstanbul, İstanbul Tıp Kitabevi, Bölüm 14: 91-97;2020

2. Erol H, Yıldızhan M. Ejakulasyon fizyolojisi ve nörobiyolojik kontrolü. Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi: İstanbul Tıp Kitabevi, Bölüm 1(11);135-156; 2013.

3. Yıldızhan M, Aslan Y. Nörolojik defisitli hastalarda Ürolojik sorunlar ve tedavisi. Omurga ve Omurilik Yaralanmaları. Türk Nöroşiruruji Derneği Yayınevi. 1. Baskı. Bölüm 52;453-475; 2021

4. Yıldızhan M, Aslan Y. Mesane kanserinin histopatolojisi: Patoloji raporlarında ürologların görmek istedikleri. Başar H, editör. Kas İnvaze Olmayan Mesane Kanserleri. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; sayfa 51-6: 2021

5. Asil E, Yıldızhan M, Ardıçoğlu A. Transüretral mesane tümörü rezeksiyonu komplikasyonları. Başar H, editör. Kas İnvaze Olmayan Mesane Kanserleri. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; sayfa 67-9: 2021

6. Yıldızhan M. Penisin Konjenital Anomalileri. Konjenital Penil Kurvatur ve Tedavisi. Erkek Cinsel Sağlığı ve Fertilitesi. Editör: Gül Ü, Turunç T. 1 Baskı. Bölüm 23: 363-371; 2021.

7. Yıldızhan M. Mesane Kanseri Tanı ve Takibinde Kullanılan Serum ve İdrar Belirteçleri. Güncel Üroloji Çalışmaları. Edt Zeynel Canoğulları. Akademisyen Kitabevi, Bölüm 9: 91-106;2021


D. SÖZLÜ SUNUMLAR

1. Yıldızhan M. Cinsel aktif kronik prostatitli hastalarda erektil fonksiyona etki eden faktörlerin incelenmesi. 1. Androloji Kongresi. 21-23 Mayıs 2021. Online Kongre

2. Demirçakan H, Kızılkan Y, Demirel D, Çelikkaleli F, Şenel S, Yıldızhan M, Bulut S, Aktaş BK, Özden C. Hematolojik enflamatuar parametreler ile varikosel derecesi öngörülebilir mi? Ulusal ürolojik cerrahi derneği 1. Androloji Kongresi. 21-23 Mayıs 2021. Online Kongre

3. Yıldızhan M. Asil E. Prostat Kanseri Nedeniyle Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi Ameliyatı Yapılan Hastalarda Lenf Nodu İnvazyonunu Öngörmede Kullanılan Nomogramların Kıyaslanması. SBU Üroloji Günleri. 12-14 Şubat 2021. Online Kongre

4. Asil E, Yıldızhan M. Robotik Radikal Prostatektomi Yapılan ve Patoloji Sonucunda Seminal Vezikül İnvazyonu Saptanan Hastalarda Psa Nüksüne Etki Eden Parametreler Nelerdir? INSAC International Congress on New Developments in Health Sciences (ICNDHS 2021) 27-28 Mart 2021. Online Kongre

5. Yıldızhan M, Genç Y, Ardıçoğlu A (2021).  Akne Nedeniyle Uygulanan Sistemik İzotretinoinin Tedavisinin Erkek Fertilitesi Üzerine Etkisi The Effect Of Systemic İsotretinoin Treatment For Acne On Male Fertility.  30.Ulusal Üroloji Kongresi

6. Yıldızhan M, Asil E, Aldemir M (2021).  Vücut Kitle İndeksinin Robot Yardımlı Radikal Sistektomi ve İntrakorporal Üriner Diversiyon Cerrahisi Sonuçlarına Etkisi.  15. Üroonkoloji Kongresi

7. Yıldızhan M, Asil E, Kızılkan Y, Aldemir M, Ardıçoğlu A (2021). Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi İle Tedavi Edilen Hastalarda Abo Kan Grubları İle Pozitif Cerrahi Sınır İlişkisi.  11. Avrasya Üroonkoloji Kongresi / 11th Eurasian Uro-Oncology Congress

8. Yıldızhan M, Asil E (2021).  Prostat Kanseri Nedeniyle Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi Ameliyatı Yapılan Hastalarda Lenf Nodu İnvazyonunu Öngörmede Kullanılan Nomogramların Kıyaslanması.  Sağlık Bilimleri Üniversitesi 1. Üroloji Günleri

9. Balci MEroglu U, Yildizhan M, Kizilkan T, Keten T, Coser S, Koseoglu B, Basboga S, Ozercan AY, Guzel O, Tuncel A. “Diagnostic accuracy of 68Ga-PSMA PET/CT in primary lymph node staging” 18th Meeting of the ERUS-DRUS 11-13 November 2021 Dusseldorf, Germany (Poster Presentation)